Có 1 kết quả:

hậu diện

1/1

hậu diện

phồn thể

Từ điển phổ thông

mặt sau, phía sau

Một số bài thơ có sử dụng