Có 1 kết quả:

đồ binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính đánh giặc đi chân. Như Bộ binh.