Có 1 kết quả:

đồ hình

1/1

đồ hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tù giam, tù khổ sai

Từ điển phổ thông

lời phán quyết, lời tuyên án

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách trừng phạt tội nhân, tức là vừa bị giam cầm, vừa bị làm việc nặng.