Có 1 kết quả:

đồ lao

1/1

đồ lao

giản thể

Từ điển phổ thông

làm việc vô ích, cố gắng vô ích