Có 1 kết quả:

đồ thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tay không. Không cầm gì trong tay.