Có 1 kết quả:

đồ ca

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hát không, không có nhạc khí phụ hoạ.

Một số bài thơ có sử dụng