Có 1 kết quả:

đắc lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có sức làm được việc. Làm việc giỏi.

Một số bài thơ có sử dụng