Có 1 kết quả:

đắc thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có được hoàn cảnh thuận lợi.

Một số bài thơ có sử dụng