Có 1 kết quả:

đắc nghi

1/1

đắc nghi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đúng, thích hợp, phù hợp, thích đáng

Một số bài thơ có sử dụng