Có 1 kết quả:

đắc dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được dùng tới. Dùng được.

Một số bài thơ có sử dụng