Có 1 kết quả:

đắc đương

1/1

đắc đương

phồn thể

Từ điển phổ thông

thích hợp, phù hợp, thích đáng

Một số bài thơ có sử dụng