Có 1 kết quả:

đắc bệnh

1/1

đắc bệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiễm bệnh, mắc bệnh

Một số bài thơ có sử dụng