Có 1 kết quả:

đắc phiếu

1/1

đắc phiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

được bỏ phiếu thuận