Có 1 kết quả:

đắc đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tu hành đạt được lẽ đạo.

Một số bài thơ có sử dụng