Có 1 kết quả:

thảng dương

1/1

thảng dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đùa giỡn