Có 1 kết quả:

tòng quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo cái lẽ thay đổi trong lúc bất thường. Đoạn trường tân thanh : » Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền «.

Một số bài thơ có sử dụng