Có 1 kết quả:

tòng mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dì ( chị em của mẹ ).