Có 1 kết quả:

tòng lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo về điều tốt. Như Hoàn lương.

Một số bài thơ có sử dụng