Có 1 kết quả:

ngự đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Em trai của vua.