Có 1 kết quả:

ngự chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ văn thơ do vua làm ra. » Thi văn ngự chế bày ra « ( Thơ cổ ).