Có 1 kết quả:

ngự y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan chữa bệnh trong cung vua.