Có 1 kết quả:

phục nguyên

1/1

phục nguyên

phồn thể

Từ điển phổ thông

khỏi bệnh, bình phục

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở lại như lúc đầu. Chỉ sự khỏi bệnh.