Có 1 kết quả:

phục cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở lại đời xưa. Theo xưa.