Có 1 kết quả:

phục viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Về vườn, chỉ sự bị sa thải khỏi cơ quan quân đội hoặc chính quyền vì không đủ khả năng.