Có 1 kết quả:

phục quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho phép được hưởng trở lại những điều được có, được làm, được đòi hỏi, mà trước kia bị cấm đoán vì phạm lỗi.