Có 1 kết quả:

phục hồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho tỉnh lại, không còn mê man nữa.