Có 1 kết quả:

tuần tự

1/1

tuần tự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuần tự, theo thứ tự