Có 1 kết quả:

tuần hoàn

1/1

tuần hoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tuần hoàn, quay vòng lặp đi lặp lại