Có 1 kết quả:

vi tiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé thấp hèn.