Có 1 kết quả:

vi hình

1/1

vi hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhỏ bé