Có 1 kết quả:

vi tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lòng nhỏ mọn. Lời dùng trong việc xã giao.

Một số bài thơ có sử dụng