Có 1 kết quả:

vi cơ

1/1

vi cơ

phồn thể

Từ điển phổ thông

vi tính, vi xử lý