Có 1 kết quả:

vi bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé mong manh — Nghèo nàn thấp hèn.