Có 1 kết quả:

vi nhuyễn

1/1

vi nhuyễn

phồn thể

Từ điển phổ thông

hãng phần mềm Microsoft