Có 1 kết quả:

vi âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng động, tiếng nói cực nhỏ.