Có 1 kết quả:

trưng triệu

1/1

trưng triệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

điềm báo

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái điềm báo trước.