Có 1 kết quả:

trưng khẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng ra nhận đất đai để mở mang trồng trọt.