Có 1 kết quả:

đức hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng cái nết tốt của mình mà thay đổi được người xấu.

Một số bài thơ có sử dụng