Có 1 kết quả:

đức hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè chơi với nhau vì mến nết tốt của nhau.