Có 1 kết quả:

đức tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt.