Có 1 kết quả:

đức tháo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt và lòng ngay thẳng không dời đổi.