Có 1 kết quả:

đức ban

1/1

đức ban

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Durban (thủ đô của Nam Phi)