Có 1 kết quả:

đức dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc nuôi nấng vun trồng tính nết tâm hồn.