Có 1 kết quả:

đức hạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các nết tốt.

Một số bài thơ có sử dụng