Có 1 kết quả:

đức phối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tôn xưng vợ người khác.