Có 1 kết quả:

đức mặc lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Teheran, thủ đô của nước Iran (Islamic Republic of Iran).