Có 1 kết quả:

huy chương

1/1

huy chương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

huy chương, huân chương, mề-đai

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miếng vải thêm đẹp dùng làm dấu hiệu, chính phủ hoặc quân đội cấp cho người có công, để người khác nhìn thấy biết ngay.