Có 1 kết quả:

tâm bất tại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ không chú ý vào.