Có 1 kết quả:

tâm giao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tấm lòng mà làm bạn với nhau.