Có 1 kết quả:

tâm truyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tâm thụ 心授.

Một số bài thơ có sử dụng